Doprava ADR - preprava nebezpečného tovaru

Objednať dopravu

Doprava ADR

Medzinárodná preprava nebezpečného tovaru je dovolená, ak sú splnené všetky podmienky prepravy. Doprava ADR musí byť vykonávaná v súlade s Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí, ktorá je označovaná skratkou ADR.

Disponujeme odbornými skúsenosťami s prepravou nebezpečného tovaru. ADR doprava je vždy vykonávaná vozidlami určenými na prepravu nebezpečného tovaru. Naša dopravná technika je schválená pre prepravu podľa dohovoru ADR. Naši vodiči sú vyškolení a pravidelne absolvujú školenia ADR.

K takémuto tovaru sú radené veci alebo látky, ktoré vykazujú vlastnosti, ako je výbušnosť, horľavosť, alebo sú nebezpečné z chemického hľadiska. Sú to látky, ktoré môžu pri preprave bezprostredne ohroziť životné prostredie alebo bezpečnosť osôb.

ADR zaradenie látok do tried

Zaradenia látok a vecí do jednotlivých tried na základe ich chemických vlastností. ADR tovar sa rozdeľuje podľa povahy do 9 tried.

TriedaOznačenie
1 Výbušné látky a predmety
2 Plyny
3 Horľavé kvapaliny
4 Horľavé tuhé látky, samovoľne reagujúce látky a pevné znecitlivené výbušné látky
4.1 Samozápalné látky
4.2 Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny
5 Okysličovacie látky
5.1 Organické peroxidy
6 Toxické látky
6.1 Infekčné látky
7 Rádioaktívne látky
8 Žieravé látky
9 Iné látky a predmety

V režime ADR prepravujeme všetok tovar okrem tried 1 a 7.

Ak potrebujete transportovať ADR zásielku, je potrebné, aby bola pripravená v súlade s predpismi o nakladaní s nebezpečným tovarom. Zásielka musí byť správne zabalená, označená a musí byť sprevádzaná predpísanými dokladmi.

Na prepravu je potrebné poskytnúť nasledujúce údaje:

Na Váš nezáväzný dopyt na prepravu ADR vyhotovíme konkrétnu cenovú ponuku.

Zodpovedný dispečer pre dopravu

Marián Brunner
ralu@ralu.sk
00421(0)903 748 733